Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 3. februārī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Hengstenberg GmbH & Co. KG/Spreewaldverein e.V.

(Lieta C-53/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Atbildētāja: Spreewaldverein e.V.

Prejudiciālie jautājumi

Vai procedūrā par tādiem grozījumiem specifikācijā, kas nav maznozīmīgi, jebkāds pašreizējs vai iespējams fiziskas vai juridiskas personas ekonomisks aizskārums, kas nav mazticams, var būt pietiekams, lai pamatotu likumīgu interešu esamību Regulas (ES) Nr. 1151/2012 1 53. panta 2. punkta pirmās daļas izpratnē, skatot to kopsakarā ar 49. panta 3. punkta pirmo daļu un 4. punkta otro daļu, kas ir nepieciešamas, lai iesniegtu iebildumus pret pieteikumu vai apelācijas sūdzību par lēmumu, ar kuru apmierināts pieteikums?

Gadījumā, ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša:

vai procedūrā par tādiem grozījumiem specifikācijā, kas nav maznozīmīgi, likumīgas intereses Regulas Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta pirmās daļas izpratnē, skatot to kopsakarā ar 49. panta 3. punkta pirmo daļu un 4. punkta otro daļu, ir (tikai) uzņēmējiem, kuri ražo salīdzināmus produktus vai pārtikas produktus kā tie uzņēmēji, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde?

Gadījumā, ja atbilde uz otro jautājumu ir noliedzoša:

vai attiecībā uz izvirzītajām prasībām par likumīgajām interesēm Regulas Nr. 1151/2012 49. panta 3. punkta pirmās daļas un 4. punkta otrās daļas izpratnē ir jānošķir reģistrācijas procedūra saskaņā ar šīs regulas 49.–52. pantu, no vienas puses, un procedūra par grozījumiem specifikācijā saskaņā ar šīs pašas regulas 53. pantu, no otras puses, un

tādēļ procedūrā par tādiem grozījumiem specifikācijā, kas nav maznozīmīgi, likumīgas intereses Regulas Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta pirmās daļas izpratnē, skatot to kopsakarā ar 49. panta 3. punkta pirmo daļu un 4. punkta otro daļu, ir tikai ražotājiem, kuri ģeogrāfiskajā apgabalā ražo produktus, kas atbilst produkta specifikācijai, vai arī ir konkrēti iecerējuši šādu ražošanu, tādējādi “apgabalam nepiederošas personas” a priori izslēdzot no likumīgo interešu īstenošanas?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV 2012, L 343, 1. lpp.).