Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 3. februára 2020 – Hengstenberg GmbH & Co. KG/Spreewaldverein e.V.

(vec C-53/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Rechtsbeschwerde“: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Odporca v konaní o opravnom prostriedku „Rechtsbeschwerde“: Spreewaldverein e.V.

Prejudiciálne otázky

Môže v konaní o zmene a doplnení špecifikácie, ktoré nie sú nepodstatné, každá existujúca alebo potenciálna hospodárska dotknutosť fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá nie je úplne nepravdepodobná, stačiť na to, aby odôvodnila oprávnený záujem, ktorý sa pre podanie námietky proti žiadosti alebo na podanie opravného prostriedku proti pozitívnemu rozhodnutiu o tejto žiadosti vyžaduje v zmysle článku 53 ods. 2 prvého pododseku v spojení s článkom 49 ods. 3 prvým pododsekom a ods. 4 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/20121 ?

Pre prípad, že odpoveď na prvú otázku bude záporná:

Majú v konaní o zmene alebo doplnení špecifikácie, ktoré nie sú nepodstatné, oprávnený záujem v zmysle článku 53 ods. 2 prvého pododseku v spojení s článkom 49 ods. 3 prvým pododsekom a ods. 4 druhým pododsekom nariadenia 1151/2012 (iba) tie hospodárska subjekty, ktoré vyrábajú výrobky alebo potraviny, ktoré sú porovnateľné s výrobkami a potravinami hospodárskych subjektov, v prospech ktorých je chránené zemepisné označenie zapísané?

Pre prípad, že odpoveď na druhú otázku bude záporná:

a)    Treba vo vzťahu k požiadavkám na oprávnený záujem v zmysle článku 49 ods. 3 prvého pododseku a ods. 4 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 rozlišovať medzi postupom zápisu do registra podľa článkov 49 až 52 nariadenia 1151/2012 na jednej strane a medzi konaním o zmene a doplnení špecifikácie podľa článku 53 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 na druhej strane a

b)    majú preto v konaní o zmene a doplnení špecifikácie, ktorá nie je nepodstatná, oprávnený záujem v zmysle článku 53 ods. 2 prvého pododseku v spojení s článkom 49 ods. 3 prvým pododsekom a ods. 4 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 iba tí výrobcovia, ktorí vyrábajú alebo majú konkrétny zámer vyrábať výrobky zodpovedajúce špecifikácii v tejto zemepisnej oblasti, takže výrobcovia, ktorí v tejto oblasti „nie sú usadení“, sú z uplatňovania oprávneného záujmu a priori vylúčení?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 | o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L343, 2012, s. 1).