Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 3 februari 2020 – Hengstenberg GmbH & Co. KG mot Spreewaldverein e.V.

(Mål C-53/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Motpart: Spreewaldverein e.V.

Tolkningsfrågor

Kan samtliga befintliga eller potentiella ekonomiska följder för en fysisk eller juridisk person som inte är helt osannolika anses tillräckliga för att motivera ett sådant berättigat intresse i den mening som avses i artikel 53.2 första stycket jämförd med artikel 49.3 första stycket och 49.4 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel1 som krävs för att framföra invändningar mot ansökan eller överklaga ett positivt beslut om ansökan i förfaranden om ändring av specifikationen som inte rör mindre ändringar?

Om fråga 1 besvaras nekande:

Kan (enbart) aktörer som tillverkar produkter eller livsmedel som är jämförbara med dem för de aktörer för vilka en geografisk skyddad beteckning är registrerad anses ha ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 53.2 första stycket jämförd med artikel 49.3 första stycket och 49.4 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 i förfaranden om ändring av specifikationen som inte rör mindre ändringar?

Om fråga 2 besvaras nekande:

a)    Ska det i frågan om kraven på ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 49.3 första stycket och 49.4 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 göras åtskillnad mellan registreringsförfarandet enligt artiklarna 49–52 i förordning nr 1151/2012, å ena sidan, och förfarandet för ändring av specifikationen enligt artikel 53 i förordning nr 1151/2012, å andra sidan, och

b)    kan därför enbart producenter som framställer produkter i det geografiska området som överensstämmer med produktspecifikationen, eller konkret avser påbörja en sådan tillverkning, göra gällande ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 53.2 första stycket jämförd med artikel 49.3 första stycket och 49.4 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 i förfaranden om ändring av specifikationen som inte rör mindre ändringar, vilket innebär att aktörer som inte är etablerade inom området redan från början inte kan åberopa något berättigat intresse?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 2012, s. 1).