Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal correctionnel de Bordeaux (Франция), постъпило на 20 февруари 2020 г. — Procureur de la République/ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(Дело C-88/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Страни в главното производство

Обвинител: Procureur de la République

Подсъдими: ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Преюдициални въпроси

Допуска ли разпоредбата на член 50 от Хартата на основните права на Европейския съюз, тълкувана в светлината на член 4 от Протокол № 7 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и на относимата практика на Европейския съд по правата на човека, възможността за кумулиране на наказателно и административнонаказателно производство, които имат за предмет едно и също фактическо деяние (телефонен контакт с потенциални клиенти), наказуемо по две различни правни квалификации?

При утвърдителен отговор, което предполага един-единствен способ за преследване на едно и също деяние, член 49 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който закрепва принципите на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието, тълкуван с оглед на правата и свободите по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и на съответната практика на Европейския съд по правата на човека, не изисква ли условията и критериите за преследване по един-единствен способ да бъдат предварително определени, като се вземе предвид по-специално тежестта на нарушението?

При отрицателен отговор, което предполага кумулиране на производства за налагане на наказание, член 49 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който закрепва принципите на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието, тълкуван с оглед на правата и свободите по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и на съответната практика на Европейския съд по правата на човека, не изисква ли кумулирането на наказателното и административнонаказателното производство за същото фактическо деяние (телефонен контакт с потенциални клиенти) да се ограничава до най-тежките случаи, като при това положение да бъдат предварително установени критериите за тежест?

____________