Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal correctionnel de Bordeaux (Frankrig) den 20. februar 2020 – Procureur de la République mod ENR Grenelle Habitat SARL, EP og FQ

(Sag C-88/20)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Procureur de la République

Sagsøgte: ENR Grenelle Habitat SARL, EP og FQ

Præjudicielle spørgsmål

Er bestemmelsen i artikel 50 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, fortolket i lyset af artikel 4 i tillægsprotokol nr. 7 til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og Menneskerettighedsdomstolens praksis på området, til hinder for kumulation af strafferetlig forfølgning og administrativ forfølgning af strafferetlig karakter, som vedrører den samme materielle handling (telefonsalg), som forfølges under to forskellige kvalificeringer?

Såfremt dette er tilfældet, hvilket indebærer én enkelt retsforfølgelse for det samme forhold, kræver artikel 49 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som fastsætter legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem strafbare forhold og straffe, fortolket i lyset af de rettigheder og friheder, der er fastlagt i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis på området, da ikke, at betingelserne og kriterierne for én enkelt retsforfølgelse skal være fastlagt på forhånd under hensyntagen til overtrædelsens grovhed?

Hvis dette ikke er tilfældet, hvilket indebærer kumulation af retsforfølgelse, kræver artikel 49 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som fastsætter legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem strafbare forhold og straffe, fortolket i lyset af de rettigheder og friheder, der er fastlagt i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis på området, da ikke, at denne kumulation af strafferetlig forfølgning og administrativ forfølgning af strafferetlig karakter for den samme materielle handling (telefonsalg) begrænses til de groveste tilfælde, og at der forudgående fastsættes kriterier for grovheden?

____________