Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal correctionnel de Bordeaux (Ranska) on esittänyt 20.2.2020 – Procureur de la République v. ENR Grenelle Habitat sàrl, EP ja FQ

(asia C-88/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Procureur de la République

Vastaajat: ENR Grenelle Habitat sàrl, EP ja FQ

Ennakkoratkaisukysymykset

Estääkö Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artikla, kun sitä tulkitaan yhdessä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen seitsemännen lisäpöytäkirjan 4 artiklan ja sitä koskevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, rikosvastuun toteamiseen tähtäävän menettelyn ja luonteeltaan repressiivisen hallintomenettelyn kumulaation, kun menettelyissä on aineellisesti kyse samasta teosta (puhelinmyynnistä) kahden eri tunnusmerkistön perusteella?

Jos tähän vastataan myöntävästi eli siten, että samaan tekoon voidaan kohdistaa vain yksi lainvastaisuuden toteamiseen tähtäävä menettely, eikö Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artikla, jossa määrätään rikosten ja rangaistusten laillisuusperiaatteesta ja oikeasuhteisuuden periaatteesta, sellaisena kuin sitä on tulkittu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettujen oikeuksien ja vapauksien sekä näitä koskevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa, edellytä, että tällaista lainvastaisuuden toteamiseen tähtäävää yhtä menettelyä koskevat edellytykset ja arviointiperusteet on ennalta määritelty ja että niissä otetaan huomioon laiminlyönnin vakavuus?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi eli että menettelyt voivat kumuloitua, eikö Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artikla, jossa määrätään rikosten ja rangaistusten laillisuusperiaatteesta ja oikeasuhteisuuden periaatteesta, sellaisena kuin sitä on tulkittu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettujen oikeuksien ja vapauksien sekä näitä koskevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa, edellytä, että rikosvastuun toteamiseen tähtäävän menettelyn ja luonteeltaan repressiivisen hallintomenettelyn kumulaatio, kun menettelyissä on aineellisesti kyse samasta teosta (puhelinmyynnistä), on sallittava vain vakavimpien lainvastaisuuksien osalta ja sitä että tässä tapauksessa vakavuuden arviointiperusteet on ennalta määritelty?

____________