Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 20. februārī iesniedza tribunal correctionnel de Bordeaux (Francija) – Procureur de la République/ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(Lieta C-88/20)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Pamatlietas puses

Prasītājs: Procureur de la République

Atbildētāji: ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pants, interpretējot to, ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 7. protokola 4. pantu un ar to saistīto Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, nepieļauj vienlaicīgu kriminālprocesu un administratīvo procesu par vienu un to pašu likumpārkāpumu (telemārketingu) ar divām dažādām kvalifikācijām?

Ja atbilde ir apstiprinoša, kas nozīmē vienotu procesu par vienu nodarījumu, vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. pantā, kurā ir nostiprināti noziedzīgu nodarījumu un sodu likumības un samērīguma principi, kas ir interpretēts, ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas tiesības un brīvības un ar to saistītās Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras pamattiesības, nav prasīts, lai vienota procesa kritēriji tiktu iepriekš noteikti, ņemot vērā pienākumu neizpildes smagumu?

Ja atbilde ir noliedzoša, kas nozīmē procesu kumulāciju, vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. pantā, kurā ir nostiprināti noziedzīgu nodarījumu un sodu likumības un samērīguma principi, kas ir interpretēts, ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas tiesības un brīvības un ar to saistītās Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras pamattiesības, nav prasīts, lai šie vienlaicīgie kriminālprocesi un administratīvie procesi par vienu un to pašu likumpārkāpumu (telemārketingu) tiktu attiecināti tikai uz vissmagākajiem nodarījumiem un lai šajā gadījumā smaguma kritēriji tiktu iepriekš noteikti?

____________