Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal correctionnel de Bordeaux (Francja) w dniu 20 lutego 2020 r. – Procureur de la République / ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(Sprawa C-88/20)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Strony w postępowaniu głównym

Oskarżyciel: Procureur de la République

Druga strona postępowania: ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Pytania prejudycjalne

Czy art. 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej interpretowany w świetle art. 4 protokołu nr 7 do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego tego postanowienia, sprzeciwia się kumulacji postępowania karnego i postępowania administracyjnego o charakterze karnoprawnym, których przedmiotem z materialnego punktu widzenia jest ten sam czyn (telefoniczny marketing bezpośredni) ścigany na podstawie dwóch różnych kwalifikacji prawnych?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej [na pytanie pierwsze], co oznacza, że w związku z tym samym czynem prowadzi się jedno postępowanie, czy art. 49 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który ustanawia zasady legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary, interpretowany w świetle praw i wolności wyrażonych w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz dotyczącego tych praw i wolności orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie wymaga, aby przesłanki i kryteria prowadzenia jednego tylko postępowania były uprzednio zdefiniowane z uwzględnieniem w szczególności poważnego charakteru naruszenia prawa?

W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej [na pytanie pierwsze], co oznacza kumulację postępowań, czy art. 49 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który ustanawia zasady legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary, interpretowany w świetle praw i wolności wyrażonych w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz dotyczącego tych praw i wolności orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie wymaga, aby ta kumulacja postępowań karnych i postępowań administracyjnych o charakterze karnoprawnym, których przedmiotem z materialnego punktu widzenia jest ten sam czyn (telefoniczny marketing bezpośredni), była ograniczona do najpoważniejszych przypadków i aby w takiej sytuacji kryteria wagi czynów zabronionych były uprzednio zdefiniowane?

____________