Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal correctionnel de Bordeaux (Francúzsko) 20. februára 2020 – Procureur de la République/ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(vec C-88/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Procureur de la République

Žalovaní: ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Prejudiciálne otázky

Bráni článok 50 Charty základných práv Európskej únie, vykladaný s ohľadom na článok 4 Protokolu č. 7 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a na príslušnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, kumulácii trestných stíhaní a správnych stíhaní trestnej povahy za ten istý skutok (telefonické získavanie zákazníkov), ktorý je stíhaný pod dvoma odlišnými kvalifikáciami?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, čo znamená jediné stíhanie za ten istý skutok, vyžaduje článok 49 Charty základných práv Európskej únie, ktorý zakotvuje zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov, vykladaný s ohľadom na práva a slobody Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a na príslušnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, aby podmienky a kritériá jediného stíhania boli vopred definované, pri zohľadnení najmä závažnosti porušenia právnych predpisov?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, čo znamená kumuláciu stíhaní, vyžaduje článok 49 Charty základných práv Európskej únie, ktorý zakotvuje zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov, vykladaný s ohľadom na práva a slobody Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a na príslušnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, aby táto kumulácia trestných stíhaní a správnych stíhaní trestnej povahy za ten istý skutok (telefonické získavanie zákazníkov) bola obmedzená na najzávažnejšie prípady, a v takom prípade, aby boli kritériá závažnosti vopred definované?

____________