Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal correctionnel de Bordeaux (Frankrike) den 20 februari 2020 – Procureur de la République mot ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(Mål C-88/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Parter i det nationella målet

Sökande: Procureur de la République

Tilltalade: ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Tolkningsfrågor

1.    Utgör artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkad mot bakgrund av artikel 4 i protokoll nr 7 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och relevant rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, hinder för en kumulering av straffrättsliga förfaranden och administrativa förfaranden av straffrättslig karaktär vilka avser en enda gärning (telefonförsäljning) enligt två olika kvalificeringar?

2.    Om svaret är jakande, vilket innebär ett enda förfarande för en och samma gärning, krävs det inte då enligt artikel 49 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, vilken avser principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff, tolkad mot bakgrund av rättigheterna och friheterna i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och relevant rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, att villkoren och kriterierna för lagföring genom ett enda förfarande har fastställts i förväg med hänsyn till bland annat överträdelsens allvar?

3.    Om svaret är nekande, vilket innebär en kumulering av förfaranden, krävs det inte då enligt artikel 49 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, vilken avser principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff, tolkad mot bakgrund av rättigheterna och friheterna i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och relevant rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, att kumulering av straffrättsliga förfaranden och administrativa förfaranden av straffrättslig karaktär avseende samma gärning (telefonförsäljning) är begränsad till de allvarligaste fallen och, i sådant fall, att kriterierna avseende överträdelsens allvar har fastställts i förväg?

____________