Language of document :

Преюдициално запитване от Högsta domstolen (Швеция), постъпило на 27 февруари 2020 г. — Република Полша/PL Holdings Sàrl

(Дело C-109/20)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Högsta domstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Република Полша

Ответник: PL Holdings Sàrl

Преюдициален въпрос

Следва ли от членове 267 ДФЕС и 344 ДФЕС съгласно тълкуването им в решение Achmea1 , че е недействително арбитражно споразумение, сключено между държава членка и инвеститор — когато инвестиционен договор съдържа арбитражна клауза, която е недействителна, тъй като договорът е сключен между две държави членки — [въпреки че], след като инвеститорът завел арбитражното дело, държавата членка по своя воля се въздържала от възражения относно компетентността?

____________

1 Решение на Съда от 6 март 2018 г. (C-284/16, Achmea, EU:C:2018:158).