Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) dne 27. února 2020 – Polská republika v. PL Holdings Sàrl

(Věc C-109/20)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta domstolen

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka a odpůrkyně: Polská republika

Odpůrkyně a navrhovatelka: PL Holdings Sàrl

Předběžná otázka

Je význam článků 267 a 344 SFEU, jak je vykládán v rozsudku ve věci Achmea1 takový, že rozhodčí smlouva je neplatná, pokud byla uzavřena mezi členským státem a investorem – pokud investiční smlouva obsahuje rozhodčí doložku, která je neplatná v důsledku skutečnosti, že smlouva byla uzavřena mezi dvěma členskými státy – navzdory skutečnosti, že členský stát po zahájení rozhodčího řízení investorem na základě své svobodné vůle nevznese námitky nepříslušnosti?

____________

1 Rozsudek ze dne 6. března 2018 (C-284/16, Achmea, EU:C:2018:158)