Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Högsta domstolen (Sverige) den 27. februar 2020 – Republikken Polen mod PL Holdings Sàrl

(Sag C-109/20)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Högsta domstolen

Parter i hovedsagen

Appellant og kontraindstævnt: Republikken Polen

Appellant og kontraindstævnt: PL Holdings Sàrl

Præjudicielt spørgsmål

Indebærer artikel 267 TEUF og 344 TEUF som fortolket i Achmea-dommen 1 , at en voldgiftsaftale er ugyldig, hvis den er indgået mellem en medlemsstat og en investor – når der i en investeringsaftale findes en voldgiftsbestemmelse, der er ugyldig på grund af, at aftalen blev indgået mellem to medlemsstater – som følge af, at medlemsstaten af egen fri vilje undlod at nedlægge indsigelse mod voldgiftsrettens kompetence efter, at investoren indledte voldgiftssagen?

____________

1     Domstolens dom af den 6.3.2018 (C-284/16, Achmea, EU:C:2018:158).