Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta domstolen (Ruotsi) on esittänyt 27.2.2020 – Puolan tasavalta v. PL Holdings Sàrl

(asia C-109/20)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Högsta domstolen

Pääasian asianosaiset

Kantaja ja vastaaja: Puolan tasavalta

Kantaja ja vastaaja: PL Holdings Sàrl

Ennakkoratkaisukysymys

Seuraako SEUT 267 ja SEUT 344 artiklasta, siten kuin niitä on tulkittu asiassa Achmea,1 että jäsenvaltion ja investoijan välinen välityssopimus on pätemätön – kun investointisopimuksessa on välityslauseke, joka on pätemätön sen perusteella, että sopimuksen on tehnyt kaksi jäsenvaltiota –, kun jäsenvaltio luopuu vapaaehtoisesti esittämästä väitteitä toimivallasta sen jälkeen, kun investoija on pannut vireille välimiesmenettelyn?

____________

1 Tuomio 6.3.2018 (asia C-284/16, Achmea, EU:C:2018:158).