Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 27 lutego 2020 r. – Rzeczpospolita Polska / PL Holdings Sàrl

(Sprawa C-109/20)

Język postępowania: szwedzki

Sąd odsyłający

Högsta domstolen

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca przed sądem odsyłającym i pozwana przed sądem polubownym: Rzeczpospolita Polska

Strona skarżąca przed sądem polubownym i pozwana przed sądem odsyłającym: Holdings Sàrl

Pytania prejudycjalne

Czy w świetle art. 267 i 344 TFUE, zgodnie z ich wykładnią dokonaną w wyroku Achmea1 zapis na sąd polubowny – w sytuacji gdy umowa inwestycyjna zawiera klauzulę arbitrażową, która jest nieważna z powodu zawarcia umowy między dwoma państwami członkowskimi – jest nieważny, jeżeli został zawarty między państwem członkowskim a inwestorem mimo tego że państwo członkowskie, po wszczęciu [przez inwestora] postępowania arbitrażowego rezygnuje, w wyniku swej wolnej woli, z podnoszenia zarzutów dotyczących właściwości?

____________

1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 marca 2018 r., Achmea (C-284/16, EU:C:2018:158).