Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen (Švédsko) 27. februára 2020 – Poľská republika/PL Holdings Sàrl

(vec C-109/20)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta domstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ a odporca: Poľská republika

Navrhovateľ a odporca: PL Holdings Sàrl

Prejudiciálna otázka

Znamená výklad článkov 267 a 344 ZFEÚ vo veci Achmea1 , že rozhodcovská zmluva je neplatná, ak bola uzatvorená medzi členským štátom a investorom – v prípade, že investičná zmluva obsahuje rozhodcovskú doložku, ktorá je neplatná z dôvodu, že zmluva bola uzatvorená medzi dvoma členskými štátmi – [napriek skutočnosti, že] v nadväznosti na iniciovanie rozhodcovského konania zo strany investora členský štát slobodne nevznesie námietky týkajúce sa právomoci?

____________

1 Rozsudok Súdneho dvora zo 6. marca 2018 (vec C-284/16, Achmea, EU:C:2018:158).