Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal du travail de Nivelles (Белгия), постъпило на 27 февруари 2020 г. — SD/Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, действащ в качеството на синдик на Régie des Quartiers de Tubize ASBL

(Дело C-104/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal du travail de Nivelles

Страни в главното производство

Ищец: SD

Ответници: Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, действащ в качеството на синдик на Régie des Quartiers de Tubize ASBL

Преюдициален въпрос

Трябва ли членове 3, 5 и 6 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време1 , във връзка с член 31, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 4, параграф 1, член 11, параграф 3 и член 16, параграф 3 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място2  – доколкото не допускат правна уредба на държава членка, която не задължава работодателите да въведат система за измерване на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време (решение С-55/18 от 14 май 2019 г.) — да бъдат тълкувани в смисъл, че не допускат национално законодателство, в случая член 1315 от белгийския Граждански кодекс, който задължава страната, която иска изпълнение на задължение, да го докаже, което законодателство не предвижда разместване на тежестта на доказване, когато работникът се позовава на превишаване на нормалното му работно време, когато:

същото национално законодателство, в случая белгийското, не задължава работодателите да въведат надеждна система за измерване на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време,

и работодателят не е въвел по своя инициатива такава система,

като по този начин е поставил работника в положение, при което последният на практика няма възможност да докаже това превишаване?

____________

1 ОВ L 299, 2003 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3.

2 ОВ L 183, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 2, стр. 88.