Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal du travail de Nivelles (Belgia) 27. veebruaril 2020 – SD versus Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, kes tegutseb Régie des Quartiers de Tubize ASBL i pankrotihaldurina

(kohtuasi C-104/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal du travail de Nivelles

Põhikohtuasja pooled

Hageja: SD

Kostjad: Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, kes tegutseb Régie des Quartiers de Tubize ASBL i pankrotihaldurina

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse1 teatavate aspektide kohta artiklitega 3, 5 ja 6, tõlgendatuna koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 31 lõikega 2 ning nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete2 kehtestamise kohta artikli 4 lõikega 1, artikli 11 lõikega 3 ja artikli 16 lõikega 3, − millega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, millega ei kehtestata tööandjatele kohustust luua süsteem, mis võimaldaks mõõta iga töötaja igapäevast tööaega, (14. mai 2019. aasta kohtuotsus C-55/18) – tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus see, kui riigisiseste õigusaktidega, käsitletaval juhul Belgia tsiviilseadustiku artikliga 1315, millega kohustatakse isikut, kes nõuab kohustuse täitmist, tõendama ka selle kohustuse olemasolu, ei nähta ette tõendamiskoormise ümberpööramist juhul, kui töötaja väidab, et tema normaalne tööaeg ületati, niisuguses olukorras, kus:

nendesamade riigisiseste õigusaktidega – käsitletaval juhul Belgia õigusaktidega – ei ole kehtestatud tööandjatele kohustust luua usaldusväärne süsteem, mis võimaldaks mõõta iga töötaja igapäevast tööaega,

ning tööandja ei ole ka omaalgatuslikult sellist süsteemi loonud,

asetades töötaja nii olukorda, kus viimasel ei ole võimalik seda normaalse tööaja ületamist tõendada?

____________

1 EÜT 2003, L 299, lk 9.

2 EÜT 1989, L 183, lk 1.