Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal du travail de Nivelles (Ranska) on esittänyt 27.2.2020 – SD v. Habitations sociales du Roman Païs SCRL ja TE, Régie des Quartiers de Tubize ASBL:n konkurssipesän pesänhoitajana

(asia C-104/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal du travail de Nivelles

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SD

Vastaajat: Habitations sociales du Roman Païs SCRL ja TE, Régie des Quartiers de Tubize ASBL:n konkurssipesän pesänhoitajana

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY1 3, 5 ja 6 kohtaa, luettuina Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohdan valossa, sekä toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12.6.1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY2 4 artiklan 1 kohtaa, 11 artiklan 3 kohtaa ja 16 artiklan 3 kohtaa – siltä osin kuin ne ovat esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa ei velvoiteta työnantajia ottamaan käyttöön järjestelmää, jonka avulla kunkin työntekijän päivittäin suorittama työaika voidaan mitata (tuomio C-55/18, 14.5.2019) – tulkittava sillä tavoin, että ne ovat esteenä sille, että kansallisessa lainsäädännössä, käsiteltävässä asiassa Belgian siviililain 1315 §:ssä, jonka mukaan sen, joka vaatii velvoitteen täytäntöönpanoa, on näytettävä se toteen velvoitteen, ei säädetä käänteisestä todistustaakasta, kun työntekijä vetoaa tavanomaisen työaikansa ylittämiseen, kun:

tässä samassa kansallisessa lainsäädännössä, joka on käsiteltävässä asiassa Belgian lainsäädäntö, ei velvoiteta työnantajia ottamaan käyttöön luotettavaa järjestelmää, jonka avulla kunkin työntekijän päivittäin suorittama työaika voidaan mitata,

työnantaja ei ole oma-aloitteisesti ottanut käyttöön tällaista järjestelmää, ja

työntekijä näin ollen saatetaan tilanteeseen, jossa hänen on käytännössä mahdotonta osoittaa työajan ylittyminen?

____________

1 EUVL 2003, L 299, s. 9.

2 EYVL 1989, L 183, s. 1.