Language of document :

A tribunal du travail de Nivelles (Belgium) által 2020. február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SD kontra Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE mint a Régie des Quartiers de Tubize ASBL felszámolója

(C-104/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal du travail de Nivelles

Az alapeljárás felei

Felperes: SD

Alperesek: Habitations Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE mint a Régie des Quartiers de Tubize ASBL felszámolója

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3., 5. és 6. cikkét, összhangban az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdésével, valamint a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv2 4. cikkének (1) bekezdésével, 11. cikkének (3) bekezdésével és 16. cikkének (3) bekezdésével – amennyiben ezekkel ellentétes valamely olyan tagállami szabályozás, amely nem ír elő a munkáltatók számára arra vonatkozó kötelezettséget, hogy hozzanak létre az egyes munkavállalók által teljesített tényleges napi munkaidő mérését lehetővé tévő rendszert (2019. május 14-i C-55/18. sz. ítélet) – úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes, hogy valamely nemzeti szabályozás, a jelen esetben a belga Code civil 1315. cikke, amely szerint a kötelezettség fennállását annak kell bizonyítania, aki annak teljesítését követeli, ne írja elő a bizonyítási teher megfordítását, ha a munkavállaló a rendes munkaidejének túllépésére hivatkozik, amennyiben:

ugyanezen nemzeti szabályozás, a jelen esetben a belga jogszabály, nem ír elő a munkáltatók számára arra vonatkozó kötelezettséget, hogy hozzanak létre az egyes munkavállalók által teljesített tényleges napi munkaidő mérését lehetővé tévő megbízható rendszert;

és a munkáltató önként nem hozott létre ilyen rendszert;

így a munkavállaló gyakorlatilag nem tudja bizonyítani e túllépést?

____________

1     HL 2003. L 299., 9. o., magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 4. kötet, 381. o., helyesbítés: HL 2020. L 92., 22. o. 

2     HL 1989. L 183., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 349. o.