Language of document :

2020 m. vasario 14 d. Archimandritis Sarantis Sarantos, Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos, Protopresvyteros Antonios Bousdekis, Protopresvyteros Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton, Christos Papasotiriou, Charalampos Andralis pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-547/19 Sarantis Sarantos / Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija

(Byla C-84/20 P)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantai:

Archimandritis Sarantis Sarantos,

Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos,

Protopresvyteros Antonios Bousdekis,

Protopresvyteros Vasileios Kokolakis,

Estia Paterikon Meleton,

Christos Papasotiriou,

Charalampos Andralis,

atstovaujami advokato C. Papasotiriou

Kitos proceso šalys: Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

Apeliantų reikalavimai

Apeliantai Teisingumo Teismo prašo:

priimti sprendimą dėl jų 2019 m. liepos 31 d. ieškinio negrąžinant Bendrajam Teismui skundžiamos nutarties,

panaikinti dėl šio ieškinio priimtą 2019 m. gruodžio 11 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo devintosios kolegijos nutartį, įregistruotą Nr. 923557, ir patenkinti visą ieškinį,

panaikinti 2019 m. birželio 20 d. Reglamentą (ΕS) 2019/11571 ,

priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami apeliacinį skundą apeliantai nurodo du pagrindus:

Apeliacinio skundo pirmasis pagrindas: skundžiama nutartimi atmetęs ieškinį kaip nepriimtiną ir nurodęs, kad „<…> ginčijamas reglamentas daro poveikį ieškovams, kurie yra fiziniai asmenys, ne dėl tam tikrų jiems būdingų savybių arba dėl faktinės situacijos, kuri juos išskiria iš kitų asmenų, bet dėl jų religinių įsitikinimų, kuriuos turi ar gali turėti neapibrėžtas skaičius asmenų. Taigi ginčijamas reglamentas konkrečiai nesusijęs su ieškovais, kaip tai suprantama pagal SESV 263 straipsnio ketvirtą pastraipą“, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 263 straipsnio ketvirtą pastraipą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnį, proporcingumo principą, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (2000/C 364/01) preambulę, 47 straipsnį ir 52 straipsnio 1 dalį, Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 1 ir 2 dalis (atskirai ar siejant jas su Protokolu Nr. 2 dėl proporcingumo principo taikymo) ir susijusią jurisprudenciją. Apeliantų teigimu, kadangi ieškinyje buvo nurodyta, jog ginčijamu reglamentu pažeidžiamos žmogaus teisės, tarp kurių Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje numatytos pagrindinės teisės (žmogaus orumas, religiniai įsitikinimai, teisė prieštarauti, susijusi su religijos laisve, privatus gyvenimas ir laisvė, taip pat teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į tai, kad būtų prašoma aiškaus sutikimo dėl bet kokio tokių duomenų tvarkymo), toks reglamentas su jais tiesiogiai ir konkrečiai susijęs, ir vien dėl nurodytų teisių kaip pagrindinių teisių pobūdžio apeliantai gali pateikti ieškinį pagal 263 straipsnio ketvirtą pastraipą, o Sąjungos teismai turi atlikti tiesioginę reglamentų negaliojimo kontrolę, kai pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės.

Apeliacinio skundo antrasis pagrindas: Bendrasis Teismas skundžiamoje nutartyje pripažinęs, jog šeštasis ieškovas, advokatas Christos Papasotiriou, nebuvo tinkamai atstovaujamas: „<…> šeštasis ieškovas nepasinaudojo advokato, trečiojo asmens, paslaugomis, kad būtų atstovaujamas, ir veikė savo vardu, pats pasirašydamas ieškinį ir remdamasis savo kaip advokato statusu pagal dokumentą, patvirtinantį, kad turi teisę verstis advokato praktika, kaip nurodyta Procedūros reglamento 51 straipsnio 2 dalyje <...>“, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 19 straipsnį išaiškino contra legem ir pažeidė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį ir proporcingumo principą, taip pat šio principo laikymosi užtikrinančias Sąjungos teisės aktų nuostatas.

____________

1     2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1157 dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo (OL L 188, 2019, p. 67).