Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d’État (Белгия), постъпило на 28 февруари 2020 г. — M. A./État belge

(Дело C-112/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d’État

Страни в главното производство

Жалбоподател: M. A.

Ответник: État belge

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 5 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни1 , който налага на държавите членки при изпълнението на Директивата да вземат предвид висшите интереси на детето, разглеждан във връзка с член 13 от същата директива и членове 24 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, да се тълкуват в смисъл, че изискват да се вземат предвид висшите интереси на детето — гражданин на Съюза, дори когато решението за връщане е издадено по отношение само на родителя на детето?

____________

1 ОВ L 348, 2008 г., стр. 98.