Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Belgien) den 28. februar 2020 – M. A. mod État belge

(Sag C-112/20)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d'État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: M. A.

Sagsøgt: État belge

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF 1 af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, hvorefter medlemsstaterne, når de gennemfører direktivet, skal tage hensyn til barnets tarv, sammenholdt med samme direktivs artikel 13 og artikel 24 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, fortolkes således, at de kræver, at der tages hensyn til barnets, en unionsborgers, tarv, selv når afgørelsen om tilbagesendelse udelukkende er truffet over for en forælder til barnet?

____________

1     EUT 2008, L 348, s. 98.