Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia) 28. veebruaril 2020 – M. A. versus État belge

(kohtuasi C-112/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Apellant: M. A.

Vastustaja: État belge

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel1 artiklit 5, mis kohustab liikmesriike võtma direktiivi rakendamisel arvesse lapse parimaid huve, tuleb koostoimes sama direktiivi artikliga 13 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 24 ja 47 tõlgendada nii, et need sätted nõuavad liidu kodanikust lapse parimate huvide arvessevõtmist isegi siis, kui tagasisaatmisotsus on tehtud ainult selle lapse vanema kohta?

____________

1 ELT 2008, L 348, lk 98.