Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 28.2.2020 – M. A. v. Belgian valtio

(asia C-112/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: M. A.

Vastapuoli: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymys

Onko jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY1 5 artiklaa, jossa edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat direktiiviä täytäntöön pannessaan huomioon lapsen edun, luettuna yhdessä saman direktiivin 13 artiklan ja Euroopan unionin peruskirjan 24 ja 47 artiklan kanssa, tulkittava siten, että niissä vaaditaan, että lapsen, joka on unionin kansalainen, etu otetaan huomioon myös silloin, kun palauttamispäätös on tehty yksinomaan lapsen vanhemmasta?

____________

1 EUVL 2008, L 348, s. 98.