Language of document :

2020 m. vasario 28 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M. A. / État belge

(Byla C-112/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: M. A.

Kita kasacinio proceso šalis: État belge

Prejudicinis klausimas

Ar 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse1 5 straipsnis, pagal kurį įgyvendindamos direktyvą valstybės narės turi atsižvelgti į vaiko interesus, siejamas su tos pačios direktyvos 13 straipsniu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 ir 47 straipsniais, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį reikalaujama atsižvelgti į vaiko, Sąjungos piliečio, interesus net ir tuo atveju, kai sprendimas dėl grąžinimo yra priimtas tik dėl vieno iš vaiko tėvų?

____________

1 OL L 348, 2008, p. 98.