Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Belgia) la 28 februarie 2020 – M. A./État belge

(Cauza C-112/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Recurent: M. A.

Intimat: État belge

Întrebarea preliminară

Articolul 5 din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală1 , care impune statelor membre, la punerea în aplicare a directivei, să acorde atenție interesului superior al copilului, coroborat cu articolul 13 din aceeași directivă și articolele 24 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că impun să se acorde atenție interesului superior al copilului, cetățean al Uniunii, chiar și atunci când decizia de returnare este luată numai cu privire la părintele copilului?

____________

1 JO 2008, L 348, p. 98.