Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 28 februari 2020 – M.A. mot État belge

        (Mål C-112/20)

Rättegångsspråk: x

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: M.A.

Motpart: État belge

Tolkningsfrågan

Ska artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna1 , enligt vilken medlemsstaterna vid genomförandet av direktivet ska ta hänsyn till barnets bästa, jämförd med artikel 13 i samma direktiv och artiklarna 24 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så, att den innebär ett krav på att ta hänsyn till barnets (som är unionsmedborgare) bästa ska tas även när beslutet om återvändande fattats med avseende på en av barnets föräldrar?

____________

1     EUT L 348, 2008, s. 98.