Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 10 януари 2020 г. — Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Дело C-10/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Ищец: Flightright GmbH

Ответник: Eurowings GmbH

Преюдициални въпроси

Трябва ли разпоредбите за обезщетението в случай на отмяна на полета съгласно член 5 във връзка с член 7 от Регламент № 261/20041 да се тълкуват в смисъл, че пътниците, които вследствие на премаршрутиране се превозват към крайния пункт на пристигане повече от един час преди планираното начало на полета и така пристигат с алтернативния полет в този краен пункт по-рано, отколкото щяха да пристигнат с планирания (отменения) полет, получават обезщетение вследствие на съответно прилагане на член 7 от Регламента?

a)    При утвърдителен отговор на първия въпрос: може ли тогава обезщетението, което по принцип следва да се предоставя съгласно член 7, параграф 1, да се намали съгласно член 7, параграф 2 от Регламент № 261/2004 в зависимост от разстоянието на полета, когато алтернативният полет пристига преди времето на пристигане по разписание на първоначално резервирания полет?

б)    При утвърдителен отговор на буква а) от втория въпрос: има ли основание за изключване на възможността за намаляване на обезщетението, когато алтернативният полет пристига много преди времето на пристигане по разписание на първоначално резервирания полет, например повече от три часа преди това?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).