Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 10.1.2020 – Flightright GmbH v. Eurowings GmbH

(asia C-10/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Flightright GmbH

Vastaaja: Eurowings GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko korvauksen maksamista koskevaa sääntelyä asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklassa tarkoitetussa peruuttamistapauksessa, luettuna yhdessä 7 artiklan kanssa, tulkittava siten, että myös lentomatkustajilla, jotka kuljetetaan uudelleenreititetyllä lennolla lopulliseen määräpaikkaan yli tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa ja jotka näin saapuvat vaihtoehtoisella kuljetuksella tähän lopulliseen määräpaikkaan aikaisemmin kuin he olisivat sinne saapuneet aikataulunmukaisella (peruutetulla) lennolla, on asetuksen 7 artiklaa vastaavasti sovellettaessa oikeus korvaukseen?

a)    Jos kysymykseen 1 vastataan myöntävästi: Voidaanko lähtökohtaisesti asetuksen N:o 261/2004 7 artiklan 1 kohdan nojalla maksettavaa korvausta sitten alentaa 7 artiklan 2 kohdan nojalla lennon pituuden perusteella, [alkup. s. 2] jos saapumisaika uudelleenreititetyllä lennolla on aikaisempi kuin alun perin varatun lennon aikataulun mukainen saapumisaika?

b)     Jos kysymykseen 2 a vastataan myöntävästi: Onko mahdollisuus alentaa korvausta poissuljettu, jos uudelleenreititetyn lennon saapumisaika on liian etäällä alun perin varatun lennon aikataulun mukaisesta saapumisajasta, esimerkiksi yli kolme tuntia?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).