Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 10. janvārī iesniedza Amtsgericht Düsseldorf (Vācija) – Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Lieta C-10/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Flightright GmbH

Atbildētāja: Eurowings GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai noteikums par kompensāciju saistībā ar atcelšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 5. pantu, lasot to kopā ar šīs regulas 7. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka arī pasažieri, kuri ar alternatīvu lidojumu ir nogādāti galamērķī vairāk nekā vienu stundu pirms paredzētā izlidošanas laika un tādējādi ar alternatīvo lidojumu šajā galamērķī ir ieradušies agrāk, nekā tas būtu noticis ar paredzēto (atcelto) lidojumu, saņem kompensāciju, pēc analoģijas piemērojot regulas 7. pantu?

a)    Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai šo saskaņā ar Regulas Nr. 261/2004 7. panta 1. punktu principā piešķiramo kompensāciju var samazināt atkarībā no lidojuma attāluma saskaņā ar šīs regulas 7. panta 2. punktu, ja alternatīvā lidojuma ielidošanas laiks ir agrāks par sākotnēji rezervētā lidojuma paredzēto ielidošanas laiku?

b)    Ja atbilde uz otrā jautājuma a) daļu ir apstiprinoša, vai pastāv iemesls nepiemērot samazināšanas iespēju, ja alternatīvā lidojuma ielidošanas laiks ievērojami atšķiras no sākotnēji rezervētā lidojuma paredzētā ielidošanas laika, piemēram, vairāk nekā par trim stundām?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).