Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 10 stycznia 2020 r. – Flightright GmbH / Eurowings GmbH

(Sprawa C-10/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Flightright GmbH

Strona pozwana: Eurowings GmbH

Pytania prejudycjalne

Czy uregulowanie dotyczące odszkodowania w przypadku odwołania lotu na podstawie art. 5 w związku z art. 7 rozporządzenia nr 261/20041 należy interpretować w ten sposób, że pasażerowie, którzy w związku ze zmianą planu podróży są przewożeni ponad godzinę przed planowym czasem odlotu do miejsca docelowego i alternatywnym lotem do tego miejsca docelowego docierają wówczas wcześniej niż było to przewidziane planowanym (odwołanym) lotem, również otrzymują odszkodowanie poprzez analogiczne zastosowanie art. 7 rozporządzenia nr 261/2004?

a)    W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy odszkodowanie przysługujące zasadniczo na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 261/2004 może zostać obniżone zgodnie z art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia w zależności od długości lotu, jeżeli moment przylotu zmienionego planu podróży nastąpi przed planowym czasem przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu?

b)    W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie lit. a): czy możliwość obniżenia odszkodowania jest wykluczona, jeżeli czas przylotu zmienionego planu podróży nadmiernie wyprzedza planowy czas przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu, czyli ponad trzy godziny?

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91, Dz.U. 2004, L 46, s. 1.