Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf (Nemecko) 10. januára 2020 – Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(vec C-10/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Flightright GmbH

Žalovaná: Eurowings GmbH

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa systém náhrady v prípade zrušenia letu podľa článku 5 v spojení s článkom 7 nariadenia (ES) č. 261/20041 vykladať v tom zmysle, že náhradu na základe analogického uplatnenia článku 7 uvedeného nariadenia dostanú aj cestujúci, ktorí boli do cieľového miesta prepravení náhradným letom viac než hodinu pred plánovaným odletom, a boli tak do tohto miesta prepravení alternatívnym letom skôr, než by to bolo v prípade plánovaného (zrušeného) letu?

2.

a)    V prípade kladnej odpovede na otázku v bode 1: Môže sa potom táto náhrada, ktorá sa v zásade musí priznať na základe článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 261/2004, znížiť podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 261/2004 v závislosti od dĺžky letu, pokiaľ čas príletu náhradného letu predchádza plánovanému času príletu pôvodne rezervovaného letu?

b)    V prípade kladnej odpovede na otázku v bode 2a): Ak čas príletu náhradného letu ďaleko predchádza plánovanému času príletu pôvodne rezervovaného letu, približne o viac než tri hodiny, existuje dôvod na vylúčenie možnosti zníženia?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).