Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Düsseldorf (Nemčija) 10. januarja 2020 – Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Zadeva C-10/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Flightright GmbH

Tožena stranka: Eurowings GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba določbo o odškodnini v primeru odpovedi leta v skladu s členom 5 v povezavi s členom 7 Uredbe (ES) št. 261/20041 razlagati tako, da z analogno uporabo člena 7 navedene uredbe odškodnino prejmejo tudi potniki, ki v okviru spremembe poti odpotujejo proti končnemu namembnemu kraju več kot eno uro pred načrtovano uro odhoda in nato v ta končni namembni kraj z alternativnim prevozom prispejo prej, kot pa bi prispeli z načrtovanim (odpovedanim) letom?

2. (a)    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali se lahko ta odškodnina, ki jo je v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 261/2004 načelno treba priznati, glede na oddaljenost leta nato zniža v skladu s členom 7(2) navedene uredbe, če je čas prihoda v okviru spremembe poti zgodnejši od načrtovanega časa prihoda prvotno rezerviranega leta?

(b)    Če je odgovor na vprašanje 2(a) pritrdilen: ali je možnost znižanja izključena, če je čas prihoda v okviru spremembe poti preveč pred načrtovanim časom prihoda prvotno rezerviranega leta, na primer več kot tri ure?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (Ul, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).