Language of document : ECLI:EU:C:2020:316


 


 Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 30. apríla 2020 –
Flightright

(vec C939/19)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Náhrada cestujúcim lietadlom v prípade zrušenia letu – Veľké meškanie – Právo na náhradu škody – Vzdialenosť, ktorú treba zohľadniť – Let s medzipristátím – Let s priamymi prípojmi – Zohľadnenie celkovej trasy letu alebo len zrušeného úseku“

Doprava – Letecká doprava – Nariadenie č. 261/2004 – Náhrada a pomoc cestujúcim – Veľké meškanie letu – Let s priamym prípojom – Právo na náhradu škody – Výpočet výšky náhrady škody – Vzdialenosť, ktorú treba zohľadniť – Zohľadnenie celkovej trasy letu alebo z miesta odletu prvého letu až do cieľovej destinácie

(nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, článok 7 ods. 1)

(pozri body 19 – 22 a výrok)

Výrok rozsudku

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, sa má vykladať v tom zmysle, že na účely určenia výšky náhrady škody v prípade veľkého meškania, ku ktorému došlo počas leteckej dopravy rezervovanej cestujúcim ako celok a ktorú tvoria dva alebo viaceré lety, treba zohľadniť celkovú vzdialenosť od miesta odletu prvého letu až do cieľovej destinácie, a to aj v prípade, ak k takémuto meškaniu došlo len na poslednom z dotknutých letov.