Language of document : ECLI:EU:C:2020:313


 


 Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 29. apríla 2020 –
Rosellò/Taliansko

(vec C747/19 P)

„Odvolanie – Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žaloba o náhradu škody za mimozmluvnú zodpovednosť proti členskému štátu“

1.      Odvolanie – Dôvody – Zjavne neprípustné alebo zjavne nedôvodné dôvody – Zamietnutie kedykoľvek odôvodneným uznesením, bez ústnej časti konania

(Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 181)

(pozri bod 7)

2.      Súdne konanie – Žaloba o neplatnosť alebo o náhradu škody podaná fyzickou alebo právnickou osobou proti členskému štátu – Zjavný nedostatok právomoci Všeobecného súdu – Neprípustnosť

(článok 268 a článok 340 tretí a štvrtý odsek ZFEÚ)

(pozri body 12 – 14)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné.

2.

Jorge Minguel Rosellò znáša svoje vlastné trovy konania.