Language of document :

Преюдициално запитване от Administratīvā apgabaltiesa (Латвия), постъпило на 5 февруари 2020 г. — VAS „Latvijas dzelzceļš“/Valsts dzelzceļa administrācija

(Дело C-60/20)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Administratīvā apgabaltiesa

Страни в главното производство

Въззивник: VAS „Latvijas dzelzceļš“

Въззиваем: Valsts dzelzceļa administrācija

Преюдициални въпроси

Може ли член 13, параграфи 2 и 6 от Директива 2012/341 (член 15, параграфи 5 и 6 от Регламент 2017/21772 ) да се прилага по такъв начин, че регулаторният орган да може да наложи на собственик на инфраструктура, който не е оператор на обслужващото съоръжение, задължението да гарантира достъп до услугите?

Трябва ли член 13, параграф 6 от Директива 2012/34 (член 15, параграфи 5 и 6 от Регламент 2017/2177) да се тълкува в смисъл, че допуска собственикът на сграда да прекрати наемно правоотношение и да направи преустройство на обслужващо съоръжение?

Трябва ли член 13, параграф 6 от Директива 2012/34 (член 15, параграфи 5 и 6 от Регламент 2017/2177) да се тълкува в смисъл, че задължава регулаторния орган да провери само дали операторът на обслужващото съоръжение (в разглеждания случай — собственикът на обслужващото съоръжение) действително е решил да му направи преустройство?

____________

1 Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (ОВ L 343, 2012 г., стр. 32).

2 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2177 на Комисията от 22 ноември 2017 година относно достъпа до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги (ОВ L 307, 2017 г., стр. 1).