Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 5. februārī iesniedza Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) – VAS “Latvijas dzelzceļš”/Valsts dzelzceļa administrācija

(lieta C-60/20)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Administratīvā apgabaltiesa

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: VAS “Latvijas dzelzceļš”

Otra puse apelācijas tiesvedībā: Valsts dzelzceļa administrācija

Prejudiciālie jautājumi

Vai direktīvas 2012/34/ES 1 13. panta otrā un sestā daļa (regulas 2017/2177 2 15. panta 5. un 6. punkts) var tikt piemērota tādējādi, ka regulatīvā iestāde var infrastruktūras objekta īpašniekam, kurš nav apkalpes sistēmas operators, uzlikt pienākumu nodrošināt pakalpojumu pieejamību?

Vai direktīvas 2012/34/ES 13. panta sestā daļa (regulas 2017/2177 15. panta 5. un 6. punkts) ir tulkojama tādējādi, ka tā atļauj ēkas īpašniekam izbeigt nomas attiecības un veikt apkalpes vietas rekonversiju?

Vai direktīvas 2012/34/ES 13. panta sestā daļa (regulas 2017/2177 15. panta 5. un 6. punkts) ir tulkojama tādējādi, ka tā uzraugošajai iestādei paredz pienākumu pārbaudīt vienīgi to, vai apkalpes vietas operators (konkrētajā situācijā apkalpes vietas īpašnieks) patiesi ir nolēmis veikt apkalpes vietas rekonversiju?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV 2012, L 343, 32. lpp.)

2 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2177 (2017. gada 22. novembris) par piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem (OV 2017, L 307, 1. lpp.)