Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Steiermark (Østrig) den 16. december 2019 – Fluctus s.r.o. m.fl.

(Sag C-920/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o. og KI

Sagsøgt: Landespolizeidirektion Steiermark

Procesdeltager: Finanzpolizei Team 96 für das Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 56 TEUF fortolkes således, at det afgørende ved bedømmelsen af koncessionshaverens reklamepraksis, som Domstolen i sin faste praksis har anset for ulovlig i tilfælde af et statsligt monopol på hasardspil, er, om der ved en helhedsbetragtning i den relevante periode reelt har været en vækst på markedet for hasardspil, eller er det tilstrækkeligt, at reklameringen tager sigte på at tilskynde til aktiv deltagelse i spil, navnlig ved at banalisere spil, ved at tegne et positivt billede heraf på grund af anvendelsen af indtægterne herfra til almennyttige aktiviteter eller ved at øge tiltrækningskraften ved spil ved hjælp af lokkende reklamer, som foregøgler store gevinster?

Skal artikel 56 TEUF endvidere fortolkes således, at en monopolindehavers reklamepraksis, såfremt den foreligger, under alle omstændigheder udelukker, at monopolordningen er sammenhængende, eller kan der i tilfælde af private udbyderes tilsvarende reklameaktiviteter også fra en monopolindehavers side tilskyndes til aktiv deltagelse i spil, navnlig ved at banalisere spil, ved at tegne et positivt billede heraf på grund af anvendelsen af indtægterne herfra til almennyttige aktiviteter eller ved at øge tiltrækningskraften ved spil ved hjælp af lokkende reklamer, som foregøgler store gevinster?

Er en statslig ret, der skal anvende artikel 56 TEUF inden for rammerne af sin kompetence, forpligtet til ex officio at sikre den fulde virkning af disse bestemmelser, idet den undlader at anvende enhver bestemmelse i national ret, som efter rettens opfattelse er i strid hermed, selv om det i en forfatningsretlig procedure er blevet bekræftet, at de er i overensstemmelse med EU-retten?

____________