Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 16. decembra 2019 – Fluctus s.r.o. a i.

(vec C-920/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovatelia: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI

Žalovaný orgán: Landespolizeidirektion Steiermark

Vedľajší účastník konania: Finanzpolizei Team 96 für das Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 56 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že pri posudzovaní neprípustných reklamných praktík koncesionára, ktoré Súdny dvor formuloval vo svojej ustálenej judikatúre týkajúcej sa štátneho monopolu v oblasti hazardných hier, záleží na tom, či pri celkovom preskúmaní skutočne došlo v relevantnom období k rastu trhu s hazardnými hrami alebo stačí už to, že reklama cieli na to, aby podnietila k aktívnej účasti na hre, trebárs tým, že hru bagatelizuje, že hre prostredníctvom použitia príjmov na aktivity spadajúce do oblasti verejného záujmu dáva pozitívny imidž alebo tým, že zvyšuje jej príťažlivosť vábivými reklamnými posolstvami lákajúcimi na značné výhry?

2.    Má sa ďalej článok 56 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že reklamné praktiky monopolistu v prípade ich výskytu zakaždým vylučujú koherenciu monopolnej regulácie alebo v prípade príslušných propagačných aktivít súkromných poskytovateľov môže aj zo strany monopolistu dôjsť k podnecovaniu k aktívnej účasti na hre, trebárs tým, že sa hra bagatelizuje, že sa hre prostredníctvom použitia príjmov na aktivity spadajúce do oblasti verejného záujmu dáva pozitívny imidž alebo tým, že sa zvyšuje jej príťažlivosť vábivými reklamnými posolstvami lákajúcimi na značné výhry?

3.    Má vnútroštátny súd, ktorý je v rámci svojej príslušnosti povinný z vlastnej iniciatívy aplikovať článok 56 ZFEÚ, povinnosť zabezpečovať plnú účinnosť týchto noriem tým, že neuplatní akékoľvek odporujúce ustanovenie vnútroštátneho práva, a to aj v prípade, že jeho súlad s právom Únie bol potvrdený v konaní v rámci ústavného súdnictva?

____________