Language of document :

Жалба, подадена на 29 ноември 2019 г. от Camelia Manéa срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 12 септември 2019 г. по дело T-225/18, Manéa/CdT

(Дело C-892/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Camelia Manéa (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Друга страна в производството: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

Искания на жалбоподателя

да се отмени съдебното решение от 12 септември 2019 г. (T-225/18),

да се постанови ново решение по жалбата, подадена в първоинстанционното производство, и да се уважат направените в нея искания на жалбоподателя,

да се осъди CdT да заплати разноските, направени в производствата пред двете инстанции.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага седем основания в подкрепа на жалбата си.

Първото основание се отнася до точки 36—38 от обжалваното съдебно решение и по него се изтъква изопачаване на фактическите и правните твърдения по изложеното в първоинстанционната жалба първо основание.

Второто основание се отнася до точка 43 от обжалваното съдебно решение и по него се изтъква нарушение на правилата относно събирането на доказателства, неточна по същество преценка, основана на непълен анализ на преписката, изопачаване на доказателствата, както и на материал от преписката.

Третото основание се отнася до точка 44 от обжалваното съдебно решение и по него се изтъква противоречие в мотивите, изопачаване или неточна по същество преценка на решението от 10 юни 2016 г. поради непълен анализ на преписката, както и неизпълнение на задълженията за възстановяване на предходното положение с оглед на законосъобразността.

Четвъртото основание се отнася до точка 55 от обжалваното съдебно решение и по него се изтъква изопачаване на мотивите на решението от 29 май 2017 г.

Петото основание се отнася до точка 56 от обжалваното съдебно решение и по него се изтъква изопачаване на изложеното в първоинстанционната жалба основание, отнасящо се до неизпълнение на задължението за мотивиране.

По шестото основание се изтъква противоречие между точки 81 и 83 от обжалваното съдебно решение.

Седмото основание се отнася до точка 84 от обжалваното съдебно решение и по него се изтъква изопачаване на доводите, неточна по същество преценка поради непълен анализ на преписката, както и непълнота на мотивите на Общия съд по доводите на жалбоподателя.

____________