Language of document :

Appel iværksat den 29. november 2019 af Camelia Manéa til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 12. september 2019 i sag T-225/18, Manéa mod CdT

(Sag C-892/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Camelia Manéa (ved avocat M.-A. Lucas)

Den anden part i appelsagen: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Ophævelse af dom af 12. september 2019 (T-225/18).

Der træffes ny afgørelse i sagen og appellanten gives medhold i påstandene i stævningen i første instans.

CdT tilpligtes at betale sagsomkostningerne i de to instanser.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanten fremført syv anbringender.

Første anbringende, vedrørende præmis 36-38 i den appellerede dom, om forkert gengivelse af det faktuelle og retlige grundlag for det første anbringende i stævningen.

Andet anbringende, vedrørende præmis 43 i den appellerede dom, om tilsidesættelse af bevisreglerne, om en materielt forkert bedømmelse, som hviler på en ufuldstændig undersøgelse af sagsakterne, om en forkert gengivelse af beviserne samt om en forkert gengivelse af en sagsakt.

Tredje anbringende, vedrørende præmis 44 i den appellerede dom, om modstridende begrundelse, om forkert gengivelse af eller materielt forkert bedømmelse af afgørelsen af 10. juni 2016 som følge af en ufuldstændig undersøgelse af sagsakterne, samt om tilsidesættelse af forpligtelsen til at genoprette den tidligere situation under hensyn til lovligheden.

Fjerde anbringende, vedrørende præmis 55 i den appellerede dom, om forkert gengivelse af begrundelsen i afgørelsen af 29. maj 2017.

Femte anbringende, vedrørende præmis 56 i den appellerede dom, om forkert gengivelse af anbringendet i stævningen vedrørende manglende overholdelse af begrundelsespligten.

Sjette anbringende om en modsætning mellem præmis 81 og præmis 83 i den appellerede dom.

Syvende anbringende, vedrørende præmis 84 i den appellerede dom, om fordrejning af argumentationen, om en materielt forkert bedømmelse som følge af en ufuldstændig undersøgelse af sagsakterne samt om et utilstrækkeligt svar fra Retten på appellantens argumentation.

____________