Language of document :

Camelia Manéa 29. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 12. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-225/18: Manéa versus CdT

(kohtuasi C-892/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Camelia Manéa (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

Apellandi nõuded

tühistada 12. septembri 2019. aasta otsus kohtuasjas T-225/18;

teha asjas uus otsus ja rahuldada hageja poole esimeses kohtuastmes esitatud hagi nõuded;

mõista mõlema kohtuastme kohtukulud välja tõlkekeskuselt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonkaebuse põhjenduseks seitse väidet.

Esimene väide puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 36–38 ning selle kohaselt on moonutatud hagiavalduse esimese väite faktilisi ja õiguslikke aluseid.

Teine väide puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkti 43 ja selle kohaselt on rikutud tõendamist käsitlevaid norme, antud sisuliselt ebaõige hinnang, mis on tingitud ebapiisavast toimikuga tutvumisest, moonutatud tõendeid ja üht toimikus olevat dokumenti.

Kolmas väide puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkti 44 ja selle kohaselt on otsuse põhjendused vastuolulised, on moonutatud 10. juuni 2016. aasta otsust või antud sellele sisuliselt ebaõige hinnang, sest toimikuga on ebapiisavalt tutvutud, ning on rikutud kohustust taastada endine olukord lähtuvalt seaduslikkusest.

Neljas väide puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkti 55 ja selle kohaselt on moonutatud 29. mai 2017. aasta otsuse põhjendusi.

Viies väide puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkti 56 ja selle kohaselt on moonutatud hagiavalduse väidet, mis käsitles põhjendamiskohustuse rikkumist.

Kuuenda väite kohaselt on vaidlustatud kohtuotsuse punktid 81 ja 83 omavahel vastuolus.

Seitsmes väide puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkti 84 ning selle kohaselt on moonutatud argumente, antud toimikuga ebapiisava tutvumise tõttu sisuliselt ebatäpne hinnang ning Üldkohtu vastus hageja argumentidele ei ole piisav.

____________