Language of document :

Valitus, jonka Camelia Manéa on tehnyt 29.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-225/18, Manéa v. CdT, 12.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-892/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Camelia Manéa (edustaja: M.-A. Lucas, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

Vaatimukset

12.9.2019 annettu tuomio (T-225/18) on kumottava

kanteesta on annettava uusi ratkaisu ja kantajan ensimmäiseen oikeusasteeseen jättämässä kannekirjelmässä esitetyt vaatimukset on hyväksyttävä ja

CdT on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi seitsemään valitusperusteeseen.

Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee valituksenalaisen tuomion 36–38 kohtaa, perustuu kanteen ensimmäisessä kanneperusteessa esitettyjen tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen vääristämiseen.

Toinen valitusperuste, joka koskee valituksenalaisen tuomion 43 kohtaa, perustuu näyttöä koskevien sääntöjen rikkomiseen, asiallisesti virheelliseen arviointiin, jonka taustalla on asiakirja-aineiston puutteellinen tutkinta, selvitysaineiston vääristämiseen ja erään asiakirja-aineistoon kuuluvan asiakirjan vääristämiseen.

Kolmas valitusperuste, joka koskee valituksenalaisen tuomion 44 kohtaa, perustuu perustelujen ristiriitaisuuteen, 10.6.2016 tehdyn päätöksen vääristämiseen tai asiallisesti virheelliseen arviointiin, minkä taustalla on asiakirja-aineiston puutteellinen tutkinta, sekä niiden velvoitteiden noudattamatta jättämiseen, joiden mukaan aikaisempi tilanne on laillisuuden perusteella palautettava ennalleen.

Neljäs valitusperuste, joka koskee valituksenalaisen tuomion 55 kohtaa, perustuu 29.5.2017 tehdyn päätöksen perustelujen vääristämiseen.

Viides valitusperuste, joka koskee valituksenalaisen tuomion 56 kohtaa, perustuu perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämistä koskevan kanneperusteen vääristämiseen.

Kuudes valitusperuste perustuu valituksenalaisen tuomion 81 ja 83 kohdan väliseen ristiriitaan.

Seitsemäs valitusperuste, joka koskee valituksenalaisen tuomion 84 kohtaa, perustuu argumentaation vääristelyyn, asiallisesti virheelliseen arviointiin, jonka taustalla on asiakirja-aineiston puutteellinen tutkinta, sekä unionin yleisen tuomioistuimen kantajan argumentaatioon antaman vastaukseen riittämättömyyteen.

____________