Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 29. novembrī Camelia Manéa iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2019. gada 12. septembra spriedumu lietā T-225/18 Manéa/Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

(Lieta C-892/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Camelia Manéa (pārstāvis: M.-A. Lucas, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

Prasījumi

Atcelt 2019. gada 12. septembra spriedumu lietā T-225/18;

izskatīt prasību no jauna un apmierināt prasījumus, kurus apelācijas sūdzības iesniedzēja ir izvirzījusi pirmajā instancē celtajā prasībā;

piespriest CdT atlīdzināt tiesāšanās izdevumus abās instancēs.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza septiņus pamatus.

Ar pirmo pamatu, kas attiecas uz apstrīdētā sprieduma 36. –38. punktu, tiek apgalvots, ka esot sagrozīta viņas celtās prasības pirmā pamata faktu un juridiskā bāze.

Ar otro pamatu, kas attiecas uz apstrīdētā sprieduma 43. punktu, tiek apgalvots, ka esot pārkāpti noteikumi attiecībā uz pierādīšanu, un ka faktu nepareizs vērtējums izrietot no lietas materiālu nepilnīgas izpētes, kā arī esot sagrozīti gan pierādījumi, gan arī kāds lietā esošs dokuments.

Ar trešo pamatu, kas attiecas uz apstrīdētā sprieduma 44. punktu, tiek apgalvots, ka pamatojums esot pretrunīgs un ka 2016. gada 10. jūnija lēmuma sagrozīšana vai tā nepareizs vērtējums pēc būtības izrietot no lietas materiālu nepilnīgas izpētes, kā arī neesot ievērots pienākums atjaunot agrāko situāciju, ņemot vērā tiesiskumu.

Ar ceturto pamatu, kas attiecas uz apstrīdētā sprieduma 55. punktu, tiek apgalvots, ka 2017. gada 29. maija lēmuma pamatojums esot ticis sagrozīts.

Ar piekto pamatu, kas attiecas uz apstrīdētā sprieduma 56. punktu, tiek apgalvots, ka esot sagrozīts prasības pamats, kas attiecās uz pienākuma norādīt pamatojumu neizpildi.

Ar sesto pamatu, tiek apgalvots, ka apstrīdētā sprieduma 81. un 83. punkts esot savstarpēji pretrunīgi.

Ar septīto pamatu, kas attiecas uz apstrīdētā sprieduma 84. punktu, tiek apgalvots, ka esot sagrozīta argumentācija un ka faktu nepareizs vērtējums izrietot no lietas materiālu nepilnīgas izpētes, kā arī Vispārējā tiesa esot nepietiekami atbildējusi uz prasītājas sniegtajiem argumentiem.

____________