Language of document :

Odvolanie podané 29. novembra 2019: Camelia Manéa proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 12. septembra 2019 vo veci T-225/18, Manéa/CdT

(vec C-892/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Camelia Manéa (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Ďalší účastník konania: Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie (CdT)

Návrhy odvolateľky

Zrušiť rozsudok z 12. septembra 2019 (T-225/18),

vydať nové rozhodnutie o žalobe a vyhovieť návrhom odvolateľky podľa jej žaloby v prvostupňovom konaní,

uložiť CdT povinnosť nahradiť trovy konania na oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka na podporu svojho odvolania uvádza sedem odvolacích dôvodov.

Prvý odvolací dôvod, ktorý sa týka bodov 36 až 38 napadnutého rozsudku, je založený na skreslení skutkového a právneho stavu týkajúceho sa prvého žalobného dôvodu.

Druhý odvolací dôvod, ktorý sa týka bodu 43 napadnutého rozsudku, je založený na porušení pravidiel týkajúcich sa dokazovania, vecne nepresnom posúdení spočívajúcom na neúplnom preskúmaní spisu, skreslení dôkazov, ako aj na skreslení písomnosti zo spisu.

Tretí odvolací dôvod, ktorý sa týka bodu 44 napadnutého rozsudku, je založený na rozporuplnosti dôvodov, skreslení alebo vecne nepresnom posúdení rozhodnutia z 10. júna 2016, ktoré vzišlo z neúplného preskúmania spisu, ako aj na porušení povinnosti prinavrátenia situácie do predošlého stavu za zohľadnenia súladu s právom.

Štvrtý odvolací dôvod, ktorý sa týka bodu 55 napadnutého rozsudku, je založený na skreslení dôvodov rozhodnutia z 29. mája 2017.

Piaty odvolací dôvod, ktorý sa týka bodu 56 napadnutého rozsudku, je založený na skreslení žalobného dôvodu týkajúceho sa nedodržania povinnosti odôvodnenia.

Šiesty odvolací dôvod je založený na rozpore medzi bodmi 81 a 83 napadnutého rozsudku.

Siedmy odvolací dôvod, ktorý sa týka bodu 84 napadnutého rozsudku, je založený na skreslení argumentácie, vecne nepresnom posúdení, ktoré vzišlo z neúplného preskúmania spisu, ako aj na nedostatočnosti reakcie Všeobecného súdu na argumentáciu odvolateľky.

____________