Language of document :

Överklagande ingett den 29 november 2019 av Camelia Manéa av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 12 september 2019 i mål T-225/18, Manéa mot CdT

(Mål C-892/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Camelia Manéa (ombud: M.-A. Lucas, avocat)

Övrig part i målet: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara domen av den 12 september 2019 (T-225/18),

pröva talan på nytt och bifall de yrkanden som klaganden framställt i första instans,

förplikta CdT att ersätta rättegångskostnaderna avseende förfarandet i båda instanserna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet har klaganden åberopat sju grunder.

Den första grunden, som riktas mot punkterna 36–38 i den överklagade domen, avser en missuppfattning av de faktiska och rättsliga omständigheterna för den första grunden i ansökan.

Den andra grunden, som riktas mot punkt 43 i den överklagade domen, avser ett åsidosättande av bevisreglerna, en bedömning som är felaktig i materiellt hänseende då den grundas på en ofullständig granskning av handlingarna, en missuppfattning av bevisningen, samt en missuppfattning av en av handlingarna i målet.

Den tredje grunden, som riktas mot punkt 44 i den överklagade domen, avser motstridiga domskäl, en bedömning av beslutet av den 10 juni 2016 som är felaktig i materiellt hänseende då den grundas på en ofullständig granskning av handlingarna, samt ett åsidosättande av skyldigheten att lagenligt återställa den tidigare rådande situationen.

Den fjärde grunden, som riktas mot punkt 55 i den överklagade domen, avser en missuppfattning av skälen i beslutet av den 29 maj 2017.

Den femte grunden, som riktas mot punkt 56 i den överklagade domen, avser en missuppfattning av den grund i ansökan som avsåg ett åsidosättande av motiveringsskyldigheten.

Den sjätte grunden avser att punkterna 81 och 83 i den överklagade domen är motstridiga.

Den sjunde grunden, som riktas mot punkt 84 i den överklagade domen, avser en missuppfattning av klagandens argumentation, en bedömning som är felaktig i materiellt hänseende då den grundas på en ofullständig granskning av handlingarna, samt att tribunalen inte i tillräcklig utsträckning bemötte klagandens argumentation.

____________