Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 9 października 2019 r. w sprawie T 713/18, Esim Chemicals / EUIPO, wniesione w dniu 10 grudnia 2019 r. przez Esim Chemicals GmbH

(Sprawa C-902/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Esim Chemicals GmbH (przedstawiciele: I. Rungg, Rechtsanwalt, I. Innerhofer, Rechtsanwältin)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europesjkiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 3 marca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) nie przyjął odwołania do rozpoznania i obciążył Esim Chemicals GmbH jej własnymi kosztami.

____________