Language of document :

Жалба, подадена на 3 декември 2019 г. от Pink Lady America LLC срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-112/18, Pink Lady America/CPVO

(Дело C-886/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Pink Lady America LLC (представител: R. Manno, S. Sernia, avvocati)

Други страни в производството: Служба на Общността за сортовете растения, Western Australian Agriculture Authority (WAAA)

С определение от 3 март 2020 г. Съдът (състав по допускане на обжалването) постанови, че не допуска обжалване и Pink Lady America LLC понася собствените си съдебни разноски.

____________