Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 3. decembrī Pink Lady America LLC iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2019. gada 24. septembra spriedumu lietā T-112/18 Pink Lady America/CPVO

(Lieta C-886/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Pink Lady America LLC (pārstāvji: R. Manno, S. Sernia, avvocati)

Pārējie lietas dalībnieki: Kopienas Augu šķirņu birojs, Western Australian Agriculture Authority (WAAA)

Ar 2020. gada 3. marta rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Pink Lady America LLC pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________